Modificació de la ordenança 2016

La associació de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet, proposa les següent modificacions.

Suprimir el text del article 1.3 del capítol 1. Ja que no trobem cap article específic en el decret
que ho reculli, o està prou aclarit en altres.

(Els llocs on es pot exercir la venda no sedentària són bens de domini públic afectes a l’ús públic amb un aprofitament especial, el qual no comporta la seva modificació o transformació, per la qual cosa està subjecte a autorització prèvia, l’atorgament de la qual es considera a precari.)
Substituir el 2.4 del capítol 1 pel següent text, i incloure els apartats 4a) i 4b de l’article 2 del
decret 162/2015.

(En tot cas correspon a l’Ajuntament acordar el nombre i periodicitat dels mercats de venda no sedentària. La delimitació física de l’espai en què s’ha de desenvolupar el mercat de marxants. La periodicitat, y el nombre màxim total, i parcial per especialitats, de parades en cada mercat.)
Substituir el text de l’Article 4.1 i 4.2 del capítol 2 pel següent.
(Les autoritzacions per exercir la venda al mercats no sedentaris, existents a l’entrada en vigor de la present ordenança, estan automàticament prorrogades per un termini de quinze anys, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei de la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. Per tant aquestes autoritzacions finalitzaran el 6 d’octubre de 2025, i seran prorrogables, de manera expressa, per períodes idèntics.)

(Les autoritzacions que s’atorguin a partir de l’entrada en vigor de la present ordenança tindran durada mínima de quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i són prorrogables expressament per períodes idèntics.)
Afegir a l’article 5 el següent en un nou apartat.
( *) El procediment d’atorgament de noves autoritzacions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i es comunicarà amb la suficient antelació per a cada convocatòria.)
Suprimir el punt 3 article 5.
El text del decret 5.2 emmarca les condicions del procediment d’atorgament.
Text – (5.2 El procediment d’atorgament de noves autoritzacions s’ha de realitzar en règim de concurrència competitiva, amb convocatòria pública prèvia, i ha d’estar basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. Els ajuntaments han d’aprovar amb la suficient antelació per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions les bases corresponents, que han d’incloure els requisits i criteris d’adjudicació, d’acord amb els criteris que s’estableixen en l’ordenança municipal de venda no sedentària.
En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions al requisit de residència en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic.)
Substituir el text de l’Article 6.2 i 6.4 del capítol 2 pel següent.
(2.- L’autorització municipal solament pot ser revocada per l’incompliment de la present ordenança, de la legislació vigent i de les obligacions tributàries, en aquet cas la revocació no donarà dret a indemnització o Llegir més …

Via:: Associació de Paradistes

https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/04/Logo.2BApsc.jpg?fit=200%2C175&ssl=1https://i0.wp.com/www.santako.com/wp-content/uploads/2016/04/Logo.2BApsc.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Tedi RocaGeneralModificació de la ordenança 2016La associació de Paradistes de Santa Coloma de Gramenet, proposa les següent modificacions.Suprimir el text del article 1.3 del capítol 1. Ja que no trobem cap article específic en el decretque ho reculli, o està prou aclarit en altres.(Els llocs on es pot exercir la...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis