Sessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de 2016, respectivament.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

3

ALCALDIA – Actuant el Ple com a Junta General de la Societat Grameimpuls, SA –

Cessament i nomenament d’un membre del Consell d’Administració de Grameimpuls, SA.

4

TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música del quart trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

5

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’avinguda Anselm de Riu, 133.

6

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 131.

7

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 133.

8

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 135.

9

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de l’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de la Circumval·lació, núm. 137.

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralSessió: ordinària Data: 30 de gener Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau de les actes número 11/2016 i 12/2016, corresponents a les sessions ordinàries dels dies 28 de novembre i 19 de desembre de 2016, respectivament. 2 SECRETARIA...Santa Coloma de Gramenet