PLE MUNICIPAL

Número: 10/2016

Sessió: ordinària Data: 24 d’octubre de 2016 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens

Ordre del dia

1

Aprovació, si escau, de l’acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016.

2

SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Regidoria de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme] – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 20 de setembre relatiu al canvi de titularitat de la concessió administrativa de la parada número 1-2 del Mercat municipal de Sagarra.

2.2Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 7614/2016, relatiu a la conversió d’una plaça auxiliar tècnic/a de laboral a funcionari.

2.3Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Donar compte del decret número 7632/2016, de 19 de setembre, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació dels articles 7 de l’ordenança fiscals número 9 i l’article 5 de l’ordenança fiscal número 14.

2.4Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 8008/2016, de 28 de setembre, relatiu a la creació d’una plaça de tècnic superior i lloc de treball de tècnic de prevenció.

2.5Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 8009/2016, de 28 de setembre, relatiu a la reconversió d’una plaça d’auxiliar tècnic de personal laboral a personal funcionari.

2.6Tinència d’alcaldia d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea d’Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports – Ratificar el decret número 8170/2016, de 3 d’octubre, relatiu a l’aprovació del manteniment de l’encàrrec de gestió dels serveis prestats pel Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya a partir de l’1 d’octubre de 2016 fins a la formalització d’un nou conveni.

2.7Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 8303/2016, de 6 d’octubre, relatiu a un canvi de representant municipal a la Fundació Privada Patronat Joan Ràfols.

2.8Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar el decret número 8440/2016, de 10 d’octubre, relatiu a l’aprovació del document comparatiu de zones verdes i equipaments esportius com annex al document de Modificació Puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.

3

ALCALDIA

[Actuant el Ple com a Junta General de la societat Gramepark, SA]

Proposta de nomenament de consellers de l’empresa municipal Gramepark, SA.

Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralPLE MUNICIPAL Número: 10/2016 Sessió: ordinària Data: 24 d'octubre de 2016 Hora: 19 h Lloc: Sala de Plens Ordre del dia 1 Aprovació, si escau, de l'acta número 9/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016. 2 SECRETARIA GENERAL Ratificar i/o donar compte...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

TORNA LA JUGATECA!!

Programació de la jugateca de Can Zam

Programació de la jugateca de Can Zam

La revàlida de Mechaal