Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ANUNCI
El Ple Municipal, en data 21 de juliol de 2014, va aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora dels Mercats Periòdics de Venda no Sedentària, a la qual no s’han presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública.
El Ple Municipal, en data 24 de novembre de 2014, va aprovar definitivament “l’Ordenança Reguladora dels Mercats Periòdics de Venda no Sedentària a Santa Coloma de Gramenet”.
De conformitat amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), es procedeix a la publicació íntegra del seu text, als efectes de la seva entrada en vigor l’endemà de lapublicació d’aquest anunci, tenint en compte que consta a l’expedient la realització del procediment de notificació i ja ha transcorregut el termini de quinze dies establerts en els articles 70.2 i 65.2 de la LBRL.
El text definitiu de l’Ordenança és el següent:
ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS PERIÒDICS DE VENDA NO SEDENTÀRIA SANTA COLOMA DEGRAMENET.
CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Objecte de l’ordenança i definicions.
1.- Aquesta ordenança té per objecte la regulació de la venda exercida als mercats periòdics de venda no sedentària al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.
El seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i la salvaguarda dels drets del consumidor, i està regulat per aquesta ordenança, per la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista i supletòriament pel que disposa el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya, o legislació que el pugui substituir.
2.- Es considera venda no sedentària en mercats periòdics aquella que es realitza fora d’un establiment comercial permanent, de manera periòdica, als llocs establerts, amb una periodicitat habitual i determinada, en instal·lacions comercials desmuntables i transportables, incloent-hi els vehicles adaptats, que comprèn la venda dels articles queautoritzi l’Ajuntament en aquesta ordenança o en posterioritat, tot això conforme a la legislació vigent.
3.- Les autoritzacions per la venda als mercats periòdics no sedentaris seran atorgades per l’Ajuntament segons els principis de publicitat, transparència i no discriminació, respectant el règim de concurrència competitiva.
Els llocs on es pot exercir la venda no sedentària són bens de domini públic afectes a l’ús públic amb un aprofitament especial, el qual no comporta la seva modificació o transformació, per la qual cosa està subjecte a autorització prèvia, l’atorgament de la qual es considera a precari.
Article 2.- Celebració i horaris.
1.- Els mercats de venda no sedentària se celebraran periòdicament en els llocs i dies següents:
– Mercat de Sagarra tots els dilluns Llegir més …

Via:: Associació de Paradistes

Tedi RocaGeneralAjuntament de Santa Coloma de Gramenet ANUNCI El Ple Municipal, en data 21 de juliol de 2014, va aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora dels Mercats Periòdics de Venda no Sedentària, a la qual no s'han presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. El Ple Municipal, en data 24 de novembre...Santa Coloma de Gramenet

Related Posts

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

PERFORMANCE PER DENUNCIAR DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL convocada per la Plataforma Salvem la Ciutat Vella de Santa Coloma de Gramenet

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA  I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

L’AJUNTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD AMB LA PLATAFORMA I COMENÇA A ENDERROCAR LA FAÇANA DE CAN CORONEL SENSE JUSTIFICACIÓ

germinia

La Fundació Germina destaca la importància d’abordar el maltractament infantil i adolescent des de la detecció dels primers indicis