MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D’ESQUERRES-ICV-EUIA I SOM GRAMENET DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ

Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en aquestes oficines darrerament.

Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d’interès variable. Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus d’interès (“clàusula sòl”) i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat (“clàusula sostre”).”

Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la “clàusula sòl” es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les baixades dels tipus d’interès.

Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta clàusula.

El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des d’aquesta data.

Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.

És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat tot, la via de retorn Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT D'ESQUERRES-ICV-EUIA I SOM GRAMENET DE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ Hem...Santa Coloma de Gramenet