MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GENT D’ESQUERRES ICV-EUIA SOBRE L’APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA

Atès que les societats actuals canvien i es despleguen noves energies. Nous actors socials i polítics que no troben prou encaix en l’actual marc municipal de la participació. Les investigacions socials, les enquestes i el coneixement de la nostra realitat quotidiana fa ben palès que la ciutadania reclama de manera creixent una presència més activa en la política i en les decisions que l’afecten.

Atès que els poders públics en general, i els ajuntaments en particular, estan obligats a “remoure els obstacles que dificulten la igualtat i han de facilitar la més àmplia participació ciutadana en els afers públics” (article 9 de la Constitució i article 4 de l’Estatut de Catalunya).

Atès que ha arribat el moment d’obrir un debat respecte al paper que han de jugar els mitjans de comunicació locals públics com a elements clau en la seva funció pública de servei a la societat defugint de la instrumentalització política. Cal emprendre accions participades, que reflecteixin les diferents sensibilitats de la ciutat, i retre comptes a la ciutadania, en termes de transparència, pel que fa a la relació que s’estableix entre la seva Administració més propera i els mitjans de comunicació.

Atès que l’article 139 de la Llei de Règim local defineix les funcions de les publicacions municipals de la següent manera:

Les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur activitat i la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida local.

Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixen en l’exercici de llur potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.

Atès que aquest mandat legal, d’acord amb el “Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública” assumit per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública –webs municipals i ciutadanes, xarxes socials municipals (facebooks, twitters…) premsa escrita i ràdio, televisió (aquestes dues darreres inexistents en una ciutat de 117.000 habitants)- respectin els principis següents:

1 Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi

Han de fer “poble» o “ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.

2 Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent

Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3 Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania

Els Llegir més …

Via:: Grup Municipal Gent d’Esquerres ICV-EUiA

Tedi RocaGeneralMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GENT D'ESQUERRES ICV-EUIA SOBRE L'APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA Atès que les societats actuals canvien i es despleguen noves energies. Nous actors socials i polítics que no troben prou encaix en l'actual marc municipal de la participació. Les investigacions...Santa Coloma de Gramenet