Logo Facultat

La Facultat de Farmàcia considera rellevant desenvolupar accions destinades a impulsar la formació en innovació docent del professorat. En aquest sentit, ha decidit convocar 12 ajuts (10 per professorat i 2 per alumnes) per participar en els següents congressos “VI Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas” (EDUSFARM 2016) i IX Congreso Internacional de Docencia Universitaria y Innovación (CIDUI 2016)

L’import de l’ajut per al professorat serà de 200 € (la resta a co-finaçar amb recursos propis) i de 100 € per alumnes.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 27 de maig de 2016 a les 14 h. Les sol·licituds s’hauran de presentar a la secretaria del deganat acompanyades del comprovant d’inscripció, d’una còpia del resum de la comunicació presentada i de l’acceptació d’aquesta.

El dia 30 de maig una comissió formada per la Secretària de la Facultat, la Vicedegana d’Afers Acadèmics i la responsable de formació del professorat de la Facultat, resoldrà la concessió i ho notificarà per escrit als beneficiaris dels ajuts. Per a la resolució es valorarà la participació en activitats i projectes d’innovació docent i els recursos del Grup d’Innovació Docent al que pertanyi el sol·licitant, si s’escau. En el cas dels alumnes, també es tindrà en compte l’expedient acadèmic.

Model de sol·licitud: Llegir més …

Via:: Blog dels CRAI Biblioteques de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació

Tedi RocaGeneralLa Facultat de Farmàcia considera rellevant desenvolupar accions destinades a impulsar la formació en innovació docent del professorat. En aquest sentit, ha decidit convocar 12 ajuts (10 per professorat i 2 per alumnes) per participar en els següents congressos “VI Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias Farmacéuticas” (EDUSFARM...Santa Coloma de Gramenet